výroba strojov

Výroba a montáž jednoúčelových strojov a zariadení

Eurofondy

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu
Považany 451, 916 26 Považany

Názov projektu
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti ANTEC, s. r. o.

Stručný opis projektu
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ANTEC, s. r. o. prostredníctvom modernizácie strojárskej technológie výroby

Špecifické ciele
• zefektívnenie výrobného procesu zavedením 2 inovatívnych technológií
• podpora ekologickej výroby zavedením 2 inovatívnych technológií s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie
• zabezpečenie obslužnosti novej technológie vytvorením 2 nových pracovných miest

Východiskový stav
Spoločnosť ANTEC, s. r. o. sa zaoberá komplexnou strojárskou výrobou. Táto zahŕňa konštrukciu a výrobu mechanických dielov a elektrickú a mechanickú montáž. Pred realizáciou projektu v oblasti výroby spoločnosť disponovala klasickými a CNC sústruhmi a frézami, horizontálnou frézou a 3-osými vertikálnymi obrábacími centrami. Pre narastajúcu komplexnosť konštrukcie vyrábaných dielov, vyplývajúcej okrem iného z používania moderných CAD programov v oblasti konštrukcie, znižovania počtu jednoduchých súčiastok v strojoch a ich nahrádzania menším počtom výrobne náročnejších dielov sa dostála do situácie, keď nebola schopná výrobu takýchto dielov interne zabezpečiť. Väčšinu takýchto bola nútená nakupovať zo zahraničia.

Stav po realizácii projektu
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie boli inštalované a do výroby zavedené dva inovované výrobné postupy. Realizácia projektu spočívala v obstaraní 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra a CAD/CAM softwaru. Po ukončení projektu je spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov neustále stúpajú. S novými technológiami sa dosahuje rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Zmluvné záväzky so súčasnými obchodnými partnermi zaručujú plynulý tok zákaziek na najbližšie obdobie, pričom strategickým zámerom spoločnosti je získanie ďalších obchodných partnerov doma i v zahraničí. Cestou k tomuto cieľu je rozšírenie konštrukčno-výrobnej základne tak, že svojim technologickým vybavením, potenciálom kvalifikovaných ľudských zdrojov a dobrým menom vytvára predpoklady pre úspešný priebeh marketingovej ofenzívy na zahraničnom i domácom trhu. Realizáciou projektu došlo k zvyšovaniu zamestnanosti a tvorbe 2 pracovných miest v regióne Trenčiansky kraj a aktivitám prispievajúcim k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných z ERDF. Z regionálneho aspektu projekt prispel k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Názov a sídlo prijímateľa
ANTEC, s. r. o., Považany 451, 916 26 Považany

Dátum začatia realizácie projektu 24.03.2015

Dátum skončenie realizácie projektu 27.10.2015

Logo operačného programu

Názov riadiaceho orgánu
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku
164 164,80 €

Fotodokumentácia z cenovej ponuky
5 osé CNC vertikálne obrábacie centrum

stiahnuť projekt.pdf